Μειωτήρας-Σταθεροποιητής
 
 
 
 
 
Η συσκευή ρύθμισης πιέσεως ρευστού και προστασίας εγκαταστάσεως, είναι συσκευή ρύθμισης της πίεσης δικτύου παροχής ρευστού (υγρού αερίου ή ατμού), με σκοπό την εξασφάλιση στην έξοδο κατάλληλης πίεσης λειτουργίας, καθώς και προστασίας μιας εγκατάστασης. Η ρύθμιση γίνεται κατ' επιλογή στις επιθυμητές ατμόσφαιρες. Επιπλέον όμως δύναται να επιλύσει προβλήματα που οι μέχρι σήμερα λειτουργούσες ανάλογες συσκευές δεν επιλύουν.


Συγκεκριμένα, αν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης με τον μειωτή να εξασφαλίζει μια ορισμένη πίεση στην έξοδό του, (βλ.σχεδ.), παρατηρηθεί αύξηση της πίεσης λόγω υπερθέρμανσης κάποιας συσκευής του κυκλώματος, π.χ. θερμοσίφωνας, τότε αυτή δύναται να ανακουφιστεί από τη συσκευή ώστε αποφευχθεί η καταστροφή του κυκλώματος. Αυτό επιτυγχάνεται, είτε με διοχέτευση του ρευστού στο περιβάλλον από το στόμιο (βλ.σχεδ.) ανακούφισης , είτε με διοχέτευση του ρευστού ξανά προς το δίκτυο παροχής, και εφόσον η πίεση είναι μικρότερη αυτής της πίεσης ασφαλίσεως π.χ.8 bar.

Η συσκευή δύναται να διατεθεί κατ' επιλογή με σύστημα ελεγχόμενης παροχής, με ενδεικτικά όργανα πιέσεως εσόδου-εξόδου, και με σύστημα αυτόματης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση σε περιπτώσεις υπερθερμάνσεως. Εφαρμόζεται στα δίκτυα υδρεύσεως, θέρμανσης, θερμοσίφωνες, και γενικά σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται ρύθμιση πιέσης και προστασία από υπερπιέσεις.

Top